Agriclub taisyklės

SYNGENTA AGRICLUB LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS
GALIOJANČIOS NUO 2018 07 01 d.
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Syngenta Agriclub lojalumo programą (toliau – „Lojalumo programa“)  organizuoja Syngenta Polska Sp.z.o.o., kodas 016320040, buveinė Szamocka g. 8,
01-748 Varšuva, Lenkija (toliau teksto 1 ir 2 dalyje – „Organizatorius“).
1.2. Lojalumo programą administruoja UAB „Mediapark“, įmonės kodas 302536163, adresas Gedimino pr. 27, LT-01104, Vilnius, Lietuva (toliau tekste – „Administratorius“). Administratorius yra atsakingas už  Lojalumo programos vykdymą, palaikymą ir sutrikimų šalinimą, Lojalumo programos dalyvių duomenų tvarkymą (rinkimą, apdorojimą, naudojimą ir kt.), Lojalumo programos taškų administravimą, už Lojalumo programos taškus įsigyjamų prizų administravimą ir jų išdalijimą dalyviams, pranešimų, įskaitant reklaminius pranešimus ir pasiūlymus įsigyti prekes, siuntimą ir kitų veiksmų, būtinų tam, kad Lojalumo programa tinkamai veiktų, atlikimą.
1.3. Lojalumo programa yra skirta Organizatoriaus per Lietuvos platintojus parduodamų augalų apsaugos produktų galutiniams pirkėjams, t.y. pilnamečiams fiziniams asmenims, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems teisės subjektams (įskaitant ūkines bendrijas), kurie užsiima žemės ūkio veikla, susijusia su pasėlių auginimu Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Lojalumo programa vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, laikantis šių Lojalumo programos taisyklių (toliau – Taisyklės).
1.5. Oficiali Programos svetainė www.agriclub.lt.
 
2. LOJALUMO PROGRAMOS SĄLYGOS
2.1. REGISTRACIJA LOJALUMO PROGRAMOJE

2.1.1. Asmenys gali tapti Lojalumo programos dalyviais (toliau – Dalyvis) užpildę Lojalumo programos Dalyvio anketą (toliau – Anketa), susipažinę su Taisyklėmis ir su jomis sutikę, sutikę su asmens duomenų tvarkymu Taisyklių 3.6.1.1. - 3.6.1.6. p. nurodytais tikslais ir šiuos dokumentus pateikę interneto svetainėje www.agriclub.lt.
2.1.2. Organizatorius turi teisę netvirtinti asmens registracijos dalyvauti Lojalumo programoje, jei Anketa arba sutikimas su asmens duomenų tvarkymu užpildyti nepilnai arba neteisingai.
2.1.3. Programos dalyvio statusas suteikiamas tik po to, kai Administratorius pateikia patvirtinimą bent vienu iš šių būdų:
2.1.3.1. SMS žinute, siunčiama Dalyvio Anketoje nurodytu telefono numeriu; 
2.1.3.2. Elektroniniu paštu, nurodytu Dalyvio Anketoje;

2.2. PROGRAMOS BENDROSIOS SĄLYGOS
2.2.1. Išreikšdamas norą dalyvauti programoje vienu iš Taisyklių 2.1.1. punkte nurodytų būdų, Dalyvis sutinka su šiose Taisyklėse pateiktomis dalyvavimo Lojalumo programoje sąlygomis.
2.2.2. Organizatorius turi teisę laikinai sustabdyti ar nutraukti Lojalumo programą. Apie Lojalumo programos laikiną sustabdymą ilgesniam nei 14 dienų laikotarpiui ir Lojalumo programos nutraukimą, išskyrus, kai tokius sprendimus Organizatorius priima dėl techninių priežasčių ar Organizatoriui privalomų teisės aktų, Organizatorius informuoja Lojalumo programos Dalyvį prieš pakankamą laikotarpį Lojalumo programos interneto svetainėje www.agriclub.lt ir Dalyvio paskyroje.
2.2.3. Dalyvis, siekdamas naudotis Lojalumo programos suteikiamomis galimybėmis, turi Administratoriui pateikti teisingus duomenis apie save. Jeigu Dalyvis neatnaujina duomenų (pvz., nenurodo pasikeitusio telefono numerio, adreso, pasėlių ploto), Lojalumo programa šio Dalyvio atžvilgiu gali neveikti taip, kaip tikisi Dalyvis ir kaip įsipareigoja Administratorius. Apie duomenų pasikeitimą Dalyvis turėtų informuoti Lojalumo programos Administratorių Taisyklėse nurodytais jo kontaktais arba savo Lojalumo programos paskyroje.
2.2.4. Gavęs tinkamai užpildytą Lojalumo programos dalyvio Anketą ir sutikimą su asmens duomenų tvarkymu vienu iš Taisyklių 2.1.1. punkte nurodytų būdų, Lojalumo programos Administratorius išsiunčia Dalyviui pradedančiojo rinkinį, kurį sudaro informacija apie Lojalumo programą, Lojalumo programos taisyklės, prizų katalogas, reklaminė medžiaga, kita Administratoriaus nustatyta informacija.
2.2.5. Prie savo Lojalumo programos paskyros Dalyvis gali prisijungti puslapyje www.agriclub.lt, naudodamas savo prisijungimo duomenis (el. pašto adresą ir slaptažodį) arba savo Facebook ir Google paskyras.
 
2.3. PROGRAMOS TAŠKŲ SISTEMA IR PRIZAI
2.3.1. Lojalumo programos taškai (toliau – Taškai) skaičiuojami pagal remiamų produktų įsigijimą laikotarpiu nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., patvirtinant sąskaitų kopijomis, kurias Dalyvis Administratoriui siunčia vėliausiai iki kitų metų sausio 6 d.. Taškai kaupiami Administratoriaus tvarkomoje Dalyvio sąskaitoje.
2.3.2. Remiamų produktų sąrašas yra pateikiamas interneto svetainėje www.agriclub.lt. Remiamų produktų sąrašas peržiūrimas Organizatoriaus ir atnaujinimas vieną kartą per metus.
2.3.3. Lojalumo programos dalyviui už Lojalumo programos produktų įsigijimą suteikiamų Taškų skaičius yra:
a) 10 € (bruto) = 1 taškas už standartinius produktus;
b) 10 € (bruto) = 3 taškai už premium produktus.
2.3.4. Surinkęs pakankamą Taškų sumą, Dalyvis gali iškeisti dalį ar visus Taškus į Lojalumo programos kataloge pateiktus prizus. Galiojantis Lojalumo programos katalogas yra pateikiamas interneto svetainėje www.agriclub.lt. Taškų apskaičiavimas ir keitimas į prizus yra vykdomas remiantis www.agriclub.lt pateiktu Lojalumo programos prizų katalogu. Administratorius neprivalo nuolat pateikti Dalyviui galiojančio prizų katalogo popierine ar kita forma.
2.3.5. Jeigu Dalyvis grąžina pirktus produktus, jis negauna nė vieno Taško atitinkamai grąžintų produktų vertei. Jeigu produktai grąžinami po taškų suteikimo, Taškai atitinkamai grąžintų produktų vertei yra anuliuojami. Dalyvis informuoja Administratorių apie produktų, už kuriuos buvo suteikti Taškai, grąžinimą per vieną mėnesį nuo produkto grąžinimo.
2.3.6. Taškai Lojalumo programos Dalyviui skiriami tik pateikus tinkamai sudarytus remiamų produktų įsigijimo dokumentus. Programos Administratorius ir/ar Organizatorius turi teisę atsisakyti priimti Lojalumo programos dalyvio siunčiamus dokumentus, jeigu juose neatsispindi pilni ir tikslūs duomenys, tokie kaip pardavėjo duomenys (vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas), pirkėjo duomenys (vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas), sąskaitos numeris, pardavimo data, produktų pavadinimai, produktų kiekiai, suma neto, suma bruto. Jeigu Administratorius pagrįstai įtaria, kad pirkimą patvirtinančiame dokumente išvardinti produktai nėra originalūs Syngenta kompanijos produktai, Organizatorius turi teisę atsisakyti skirti Taškus už šiuos produktus.
2.3.7. Lojalumo programos Dalyvių surinkti Taškai galioja visus kalendorinius metus, kuriais buvo įsigyti pirkiniai, ir dar 2 (dvejus) paskesnius metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, visi nepanaudoti Taškai anuliuojami. Taškų panaudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo produktų įsigijimo dokumentuose nurodytos produkto įsigijimo dienos, o ne nuo Administratoriaus taškų suteikimo dienos.
2.3.8. Jeigu Lojalumo programa būtų nutraukiama, Lojalumo programos dalyviai turės teisę iškeisti Taškus į prizus per vieną mėnesį nuo Lojalumo programos pasibaigimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, bet kurie neiškeisti Taškai bus anuliuojami.
2.3.9. Prizo pasirinkimui ir prizo gavėjo nustatymui Dalyvis turi užpildyti prizo užsakymo formą  prisijungęs prie savo Dalyvio paskyros www.agriclub.lt.
2.3.10. Gavęs prizo atsiėmimo formą, Administratorius atnaujina Lojalumo programos dalyvio sąskaitą, atskaitydamas atitinkamą Taškų sumą, kaip nurodyta prizų kataloge, atitinkamai pasirinktam prizui.
2.3.11. Prizai išsiunčiami paprastu arba pasiuntinių paštu, prizo atsiėmimo formoje nurodytu adresu per 6 savaites nuo prizo atsiėmimo formos gavimo dienos. Administratorius neatsako už bet kokius nuostolius ar prizo pristatymo vėlavimą dėl pašto ar kurjerio kaltės arba užslėptus prizų defektus bei neįskaitomą ar neteisingą gavėjo pašto adreso informaciją. Prizo siuntimo išlaidas apmoka Administratorius.
2.3.12. Administratorius turi teisę keisti Lojalumo programoje siūlomų prizų rūšį ir kiekį, išimdamas juos iš Lojalumo programos arba papildydamas naujais, nebūtinai pateikdamas Lojalumo programos Dalyviams naują prizų katalogą. Atnaujintą informaciją apie prizus Dalyvis gali rasti interneto svetainėje                   www.agriclub.lt. Informacija, pateikta prizų kataloge ir interneto svetainėje www.agriclub.lt, nėra komercinis pasiūlymas ir Administratorius negarantuoja nenutrūkstamos prizų pasiūlos. Prizų kataloge ir interneto svetainėje www.agriclub.lt esančios nuotraukos ir parametrai yra pateikti tik informaciniais tikslais ir jie nebūtinai atspindi visas prizų savybes. Atskirų prizų įvertinimas Taškais galioja iki kitos prizų katalogo laidos. Prizų, kurie nėra pateikti prizų kataloge, bet kurie yra pateikti interneto svetainėje www.agriclub.lt atžvilgiu, atnaujinta įvertinimo taškais informacija reguliariai pateikiama toje pačioje svetainėje.
2.3.13. Per Taisyklėse nustatytą terminą nepanaudoti Taškai arba prizai į pinigus nekeičiami.
 
2.4. KITOS SĄLYGOS
2.4.1. Jeigu Dalyvis yra juridinis asmuo (įmonė, žemės ūkio bendrovė ir pan.), prizų vertė (nepriklausomai nuo sumos) laikoma veiklos pajamomis. Dalyvis prisiima visą atsakomybę už pelno mokesčio sumokėjimą.
2.4.2. Jeigu Dalyvis yra fizinis asmuo (verslininkas ar ūkininkas), renkantis Taškus už produktus, įsigytus ryšium su jo komercine veikla, ir atskira prizo, įteikiamo Lojalumo programos dalyviui pagal Lojalumo programą, vertė viršija 200 eurų, Administratorius, prieš įteikdamas prizą, apskaičiuoja prizo pajamų mokestį – t.y. 15% prizo vertės, - ir jį sumoka į Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jeigu atskira prizo, įteikto Lojalumo programos dalyviui pagal Lojalumo programą, vertė neviršija 200 eurų, prizas neapmokestinamas.
2.4.3. Organizatorius turi teisę keisti šias Taisykles be išankstinio pranešimo Dalyviui, išskyrus atvejus, kai Taisyklių pakeitimai susiję su Lojalumo programos Dalyvių asmens duomenų tvarkymu. Pastaruoju atveju Organizatorius informuos Lojalumo programos Dalyvį apie Taisyklių pasikeitimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
 
3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
3.1. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.1. Tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) Syngenta Polska Sp.z.o.o. kodas 016320040, buveinė Szamocka g. 8,
01-748 Varšuva, Lenkija, (toliau  teksto dalyje apie asmens duomenų apsaugą taip pat – Valdytojas) laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Syngenta įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.
3.1.2. Valdytojas yra paskyręs už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį, kurį, kilus klausimų ar norint teikti prašymus, galite pasiekti nurodytais kontaktais: el. paštas [email protected], tel. numeris +370 685 16600.
3.1.3. Valdytojas pripažįsta, kad Asmens duomenų apsauga yra svarbi jo klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
3.1.4. Tais atvejais, kai Lojalumo programos Dalyvis yra fizinis asmuo, taip pat kai Dalyvis Organizatoriui arba Administratoriui pateikia savo įgaliotų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis, jų asmens duomenų tvarkymui yra taikomos šios Taisyklių nuostatos, susijusios ir su asmens duomenų tvarkymu. Jos kartu yra ir Organizatoriaus, kaip asmens duomenų valdytojo, privatumo pranešimas jo duomenų subjektams.
3.2. Pateikdamas Anketą Dalyvis:
3.2.1. kartu patvirtina, kad pateikiami asmens duomenys yra teisingi, tikslūs ir įsipareigoja jiems keičiantis nedelsiant juos atnaujinti;
3.2.2. kartu patvirtina, kad Anketoje nurodyti jo atstovo asmens duomenys perduodami teisėtai ir jo atstovai yra informuoti apie tai;
3.2.3. įsipareigoja nedelsiant savo atstovus supažindinti su šiose Taisyklėse nurodyta informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą.
3.3. Registruodamasis dalyvauti Agriclub Lojalumo programoje, savo ir atstovų asmens duomenis Dalyvis pateikia savanoriškai. Organizatorius ir Administratorius juos privalo tvarkyti Taisyklių 3.6.1. punkte nurodytais tikslais tam, kad galėtų užtikrinti Dalyvio dalyvavimą Lojalumo programoje, suteikti Dalyviui Lojalumo programos privalumus (įskaitant individualizuotų rinkodaros pranešimų patiekimą), prizus, pateikti informaciją apie Produktus, už kuriuos gali būti skiriami Taškai bei kitą su Programos vykdymu susijusią informaciją, taip pat kad galėtų užtikrinti Dalyvio ir jo šeimos narių bei kitų asmenų vykimą į keliones, galimybę Lojalumo programos Dalyviams dalytis nuotraukomis ir kurti bendruomenę. Dalyvis neprivalo Organizatoriui duoti sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis nurodytais tikslais, tačiau Dalyviui nepateikus asmens duomenų, Organizatorius negalės Dalyvio užregistruoti dalyvauti Lojalumo programoje.
3.4. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Taisyklių 3.6.1. punkte nurodytais tikslais (išskyrus tvarkymą gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tikslu), taip pat atšaukti savo duotą sutikimą be jokių apribojimų. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Dalyviui pareiškus, kad jis nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys arba atšaukus duotą sutikimą, jo dalyvavimas Lojalumo programoje nutraukiamas nesutikimo pareiškimo arba sutikimo atšaukimo dieną, o sukauptus Taškus Dalyvis turi teisę panaudoti per 30 dienų nuo savo dalyvavimo Lojalumo programoje nutraukimo. Pasibaigus nurodytam terminui nepanaudoti Taškai bus anuliuojami.
3.5. Dalyvio atstovas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Organizatorius apie tai informuoja Dalyvį, kuris įsipareigoja Organizatoriui padėti įvertinti ir nuspręsti, ar toks Dalyvio atstovo nesutikimas yra pagrįstas ir ar Dalyvio atstovo duomenų tvarkymui nėra įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Dalyvio atstovo interesus bei teises.   
 
3.6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
3.6.1. Organizatorius (Valdytojas) asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
3.6.1.1. Agriclub Lojalumo programos organizavimas ir vykdymas;
3.6.1.2. Tiesioginė rinkodara;
3.6.1.3. Agriclub Lojalumo programos dalyvių bendruomenės skatinimas;
3.6.1.4. Atsiliepimų apie Lojalumo programą pateikimas;
3.6.1.5. Kelionių organizavimas;
3.6.1.6. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas.
3.6.2. Administratorius asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
3.6.2.1. Agriclub Lojalumo programos vykdymas;
3.6.2.2. Tiesioginė rinkodara;
3.6.2.3. Agriclub Lojalumo programos dalyvių bendruomenės skatinimas;
3.6.2.4. Atsiliepimų apie Lojalumo programą pateikimas;
3.6.2.5. Kelionių organizavimas;
3.6.2.6. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas.
 
3.7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS IR ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
3.7.1. Asmens duomenų subjektų kategorijos, kurių Asmens duomenys yra renkami Valdytojo:
3.7.1.1. Agriclub Lojalumo programos Dalyviai fiziniai asmenys;
3.7.1.2. Agriclub Lojalumo programos Dalyvių atstovai fiziniai asmenys;
3.7.1.3. Aukščiau nurodytų asmenų šeimos nariai ir tretieji asmenys (tik Taisyklių 3.6.2.3. ir 3.6.2.5. p. nurodytais tikslais).
3.7.2. Asmens duomenų šaltiniai:
3.7.2.1. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto – Lojalumo programos Dalyvio;
3.7.2.2. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto – Lojalumo programos Dalyvio šeimos narių ir trečiųjų asmenų (tik Taisyklių 3.6.2.3. ir 3.6.2.5. p. nurodytais tikslais);
3.7.2.3. Asmens duomenys gaunami ne iš duomenų subjekto, kai registruojantis dalyvauti Lojalumo programoje yra nurodomi Dalyvio atstovo Asmens duomenys;
3.7.2.4. Facebook ir Google paskyrų valdytojai, kai Dalyvis naudojasi šiomis paskyromis prisijungti prie savo Lojalumo programos paskyros.
 
3.8. VALDYTOJO TVARKOMI ASMENŲ DUOMENYS
3.8.1. Valdytojo organizuojamos Lojalumo programos dalyvių tvarkomi Asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, Agriclub Lojalumo programos dalyvio paskyros numeris, adresas, el. paštas, telefono numeris, pasėlių plotas ir struktūra, duomenys apie įsigytą Syngenta Polska Sp.z.o.o. produkciją, Lojalumo programoje surinktus Lojalumo taškus ir užsakytus prizus, jų pristatymo adresą (kai jis skiriasi nuo nurodyto tampant Lojalumo programos nariu), atvaizdas, asmens tapatybės dokumento kopija.
3.8.2. Taip pat gali būti tvarkomi Dalyvio Facebook ir Google paskyrų prisijungimo vardas, el. pašto adresas, vieša paskyrų vartotojo profilio informacija, kai yra naudojamasi šiomis paskyromis prisijungti prie Lojalumo programos paskyros. Tvarkomų Asmens duomenų apimtis tokiu atveju priklauso nuo paskyros valdytojo nustatymų ir paties Dalyvio paskyroje pateikiamų Asmens duomenų, kuriuos rekomenduojame atidžiai peržiūrėti prieš naudojantis šiuo prisijungimo būdu.
3.8.3. Lojalumo programos Dalyvio atstovo tvarkomi Asmens duomenys: vardas ir pavarė, adresas, el. paštas, telefono numeris.
3.8.4. Lojalumo programos Dalyvių šeimos narių ir trečiųjų asmenų tvarkomi Asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, el. pašto adresas, telefono numeris (tik Taisyklių 3.6.2.5. p. nurodytu tikslu), atvaizdas (tik Taisyklių 3.6.2.3. p. nurodytu tikslu).
 
3.9. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
3.9.1. Sutikimas, kai Organizatorius ir Valdytojas Lojalumo programos Dalyvio (fizinio asmens) ir jo šeimos narių ar trečiųjų asmenų Asmens duomenis tvarko Agriclub Lojalumo programos organizavimo ir vykdymo, tiesioginės rinkodaros, Agriclub Lojalumo programos dalyvių bendruomenės skatinimo, atsiliepimų apie Lojalumo programą pateikimo, kelionių organizavimo tikslais;
3.9.2. Organizatoriaus teisėti interesai, kai Organizatorius ir Valdytojas tvarko Lojalumo programos Dalyvio atstovo Asmens duomenis.
3.9.3. Teisinės prievolės vykdymas, kai Lojalumo programos Dalyviui (fiziniam asmeniui) pateikus prizą turi būti apskaičiuotas, deklaruotas ir sumokėtas gyventojų pajamų mokestis.
 
3.10. TVARKOMŲ DUOMENŲ GAVĖJAI
3.10.1. Organizatoriaus ir Administratoriaus tvarkomų Asmens duomenų gavėjai:
3.10.1.1. Organizatoriaus darbuotojai;
3.10.1.2. Administratoriaus darbuotojai;
3.10.1.3. Organizatoriaus pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Organizatoriui paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmens duomenis Organizatoriaus, kaip duomenų valdytojo, vardu;
3.10.1.4. Valstybinė mokesčių inspekcija;
3.10.1.5. Duomenų prieglobos, ryšio, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, prizų, įsigyjamų už Agriclub Lojalumo programos taškus, pardavėjai, pervežimo paslaugų teikėjai, kiti Organizatoriui ir Administratoriui paslaugas teikiantys (atliekantys darbus) asmenys, įskaitant Facebook ir Google valdytojus, kai naudojamasi jų paskyromis prisijungti prie Lojalumo programos paskyros.
 
3.11. DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI
3.11.1. Asmens duomenys yra tvarkomi ne ilgiau nei būtina kiekvienam konkrečiam tikslui pasiekti:
3.11.1.1. Agriclub Lojalumo programos organizavimo ir vykdymo tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Lojalumo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Lojalumo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.3. Agriclub Lojalumo programos dalyvių bendruomenės skatinimo tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Lojalumo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.4. Atsiliepimų apie Lojalumo programą pateikimo tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Lojalumo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.5. Kelionių organizavimo tikslu – iki kelionės pabaigos ir 1 mėnesį po jos.
3.11.1.6. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tikslu – teisės aktų nustatytą laikotarpį.
 
3.12. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
3.12.1. Dalyvis ir jo atstovai, taip pat Dalyvio šeimos nariai ir tretieji asmenys, kaip duomenų subjektai, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
3.12.2. Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir šios Taisyklės bei teisės aktai numato papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.
3.12.3. Manant, kad galimai nesilaikoma asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, galima bet kada kreiptis į Organizatorių (tiesiogiai arba per Administratorių) bet kuriuo patogiu būdu www.agriclub.lt užpildant užklausos formą arba į šiose Taisyklėse nurodytais Organizatoriaus arba Administratoriaus kontaktais. Duomenų subjektų prašymus nagrinėja ir prašymus dėl jų priima Organizatorius. Administratoriui pateiktas prašymas visais atvejais bus perduotas Organizatoriui.
3.13. Nepavykus išspręsti klausimo su Organizatoriumi, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 
 
Atidaryti

Turite klausimų?

Rašykite mums ir mes susisieksime
Užpildyta klaidingai
Uždaryti