Privatumas

Agriclub.lt privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo
 
Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie Syngenta Polska Sp. z.o.o (toliau – Bendrovė) vykdomą asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas Jums, mūsų klientams ir partneriams, bei Jūsų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su Bendrove). Juo Bendrovė paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises Jūs ir Jūsų atstovai turite.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat „Syngenta“ įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Asmens duomenų valdytojas – Syngenta Polska Sp.z.o.o., juridinio asmens kodas 016320040, Szamocka g. 8, 01-748 Varšuva, Lenkija. Bendrovė yra paskyrusi atsakingą už asmens duomenų apsaugą asmenį, su kuriuo galite susisiekti nurodytais kontaktais [email protected].

Asmens duomenis Jūs Bendrovei pateikiate savanoriškai. Bendrovė juos privalo tvarkyti tam, kad galėtumėte dalyvauti Agriclub Lojalumo programoje.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai - Agriclub lojalumo programos organizavimas ir vykdymas, tiesioginė rinkodara, Agriclub lojalumo programos dalyvių bendruomenės skatinimas, atsiliepimų apie Agriclub Lojalumo programą pateikimas, kelionių organizavimas. Visais šiais atvejais asmens duomenys tvarkomi remiantis teisiniu pagrindu – Jūsų sutikimu.

Kai Agriclub Lojalumo programos Administratorius Jums už dalyvavimą Agriclub Lojalumo programoje perduoda atitinkamos vertės prizus, asmens duomenys yra tvarkomi taip pat mokesčių apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tikslu (teisinis pagrindas: teisinės prievolės vykdymas). 

Bendrovės tvarkomų asmens duomenų gavėjai – Bendrovės ir Agriclub Lojalumo programos administratoriaus darbuotojai, Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia bendrovei paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu, taip pat duomenų prieglobos, ryšio, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, prizų, įsigyjamų už Agriclub Lojalumo programos taškus, pardavėjai, pervežimo paslaugų teikėjai, kiti Bendrovei ir Agriclub Lojalumo programos Administratoriui paslaugas teikiantys (atliekantys darbus) asmenys, įskaitant Facebook ir Google valdytojus, kai naudojamasi jų paskyromis prisijungti prie Lojalumo programos paskyros. Teisės aktų nustatytais atvejais, vykdydama savo prievoles, Bendrovė teikia Jūsų duomenis ir atitinkamoms valstybės institucijoms.

Bendrovė tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu būsite Agriclub Lojalumo programos narys ir 6 mėnesius narystei pasibaigus arba iki Jūsų sutikimo atšaukimo, tokį laikotarpį, kurį duomenų valdytojas vykdys tiesioginės rinkodaros veiklą, arba iki Jūsų paprieštaravimo tolesniam asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, arba iki sutikimo atšaukimo. Kelionių organizavimo tikslu surinkti duomenys bus tvarkomi ne ilgiau nei iki kelionės pabaigos ir 1 mėnesį po jos. Asmens duomenys taip pat saugomi teisės aktuose nustatytą laikotarpį.

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Bendrovė Jūsų atstovo asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūsų atstovas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus, Bendrovė turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.
 
Atidaryti

Turite klausimų?

Rašykite mums ir mes susisieksime
Užpildyta klaidingai
Uždaryti